Termin realizacji zamówienia

Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym jest on informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia na towar o wartości powyżej 1.000,00 PLN termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż 4 dni robocze, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący posiada prawo rezygnacji z zamówienia, o czym powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wskazania nowego terminu realizacji przez Sprzedawcę, poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu – w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy tylko część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna, Kupujący jest informowany o tym fakcie w sposób wskazany powyżej i decyduje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) – w braku decyzji w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo.

Reklamacje

Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, w razie stwierdzenia, że zamówiony towar ma wadę, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (jeżeli wada jest istotna), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie –nie dotyczy to sytuacji, w których rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Kupujący, w sytuacji, o której mowa w ust. 20 Regulaminu, powinien zawiadomić Sprzedawcę o przedmiotowym fakcie przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady lub dwóch lat od dnia wydania rzeczy, pod rygorem utraty uprawnień jakie by mu przysługiwały z tego tytułu, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Wraz z zawiadomieniem Kupujący winien odesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z informacją na piśmie obejmującą rodzaj stwierdzonej wady oraz oczekiwany sposób jej usunięcia. Wzór reklamacji znajduje się na stronie internetowej sklepu. Przesyłki wysłane za pobraniem na adres siedziby Sprzedawcy nie będą odbierane. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty wysyłki w razie uwzględnienia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Kupującego wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości.


Contact Form